Algemene voorwaarden Marktvision

Artikel 1 Aanbiedingen en offertes

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever Marktvision.  Waarop opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Mits door partijen schriftelijk is overeengekomen van deze voorwaarden op punten van af te wijken.

Artikel 2  Algemeen

Indien huurder eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden van Marktvision heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan, met het  toepassen van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven inschrijvingen ongeacht de aard daarvan. Al dan niet schriftelijke bevestiging van dergelijke inschrijving door Marktvision.

Artikel 3 Aansprakelijkheid tijdens evenement

De organisatie Marktvision is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, opgelopen tijdens, voor en na de markten en of evenementen.

Artikel 4 Verkoop

U mag alleen artikelen [branche] verkopen waarvoor u zich heeft ingeschreven, Martkvision heeft het recht de verkoop van andere artikelen te weigeren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

De organisator Marktvision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: weersomstandigheden, tegenvallende omzet en/of bezoekersaantal.

Artikel 6 Reserveren

U kunt telefonisch, per email of fax aanmelden voor een evenement, waarna u van Marktvision een schriftelijke bevestiging krijgt voor akkoord.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

De standplaats[en] dien[t][en] ten minste 14 dagen voor aanvang van de markt/braderie of evenement te zijn betaald, bijgeschreven op onze rekening. Bij betaling op de markt moeten wij u helaas € 9,- administratiekosten in rekening brengen. Tenzij anders overeen gekomen met Marktvision.

Artikel  8 Opbouwen

U mag 2 uur van te voren uw kraam/ standplaats inrichten. De kramen / standplaatsen dienen de gehele marktijd te zijn ingericht/ bezet. Bij voortijdig afbreken zonder overleg met de organisatie, zullen uw gegevens uit ons bestand worden verwijderd, en zullen uw inschrijvingen op al onze andere markten worden geweigerd. Tevens zullen we onze bevindingen door geven aan onze organiserende collega’s en de betreffende instanties.

Artikel 8.1 inneming standplaats

Indien de verkoopruimte 1 uur voor aanvang van de markt niet is ingenomen, behoudt de organisator het recht de plaats aan een ander toe te wijzen.

Artikel 9 Alleenrecht 

Alleenrecht voor verkoop van……,  wordt op onze markten niet verstrekt.

Artikel 10 Food plaatsen

Standhouders die food verkopen dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen door brandweer, politie, overheidsinstanties, en zijn verplicht goedgekeurde blusmiddelen bij zich te hebben, en minimaal 2 afvalbakken voor hun verkoop stand te hebben. Tevens zorg te dragen voor afvoer van eigen afval en zwerfvuil rondom eigen stand.

Artikel 11 Afval

Op elke markt, braderie, evenement wordt een borg gevraagd voor het schoon achterlaten van uw kraam/grondplaats á € 10,-. Dit bedrag krijgt u aan het eind van het evenement terug tegen inlevering van de borgbon. Dit na controle van uw kraam. Deze behoort  in staat te zijn zoals u hem in ontvangst nam, ook de  grondplaats behoort schoon achter gelaten te worden.  U bent verplicht uw eigen afval mee te nemen of te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken/containers.

Artikel 12 Annuleren

Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren, is hij gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten en schade wegens inkomstenderving, tussen partijen gesteld op 50 % van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag. Wel boeken zonder enige opgave van redenen niet komen opdagen worden de volledige standgelden en administratie kosten á € 12,50 in rekening gebracht. Bij verhindering binnen 48 uur voor aanvang van de markt dient u deze z.s.m. telefonisch mede te delen en een schriftelijk bewijs te kunnen overleggen van urgentie. Standaard worden u dan € 27,50 per kraam / standplaats annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 13 Stroom

Als u stroom wilt gebruiken, nodig heeft dient u dit  zelf te regelen bij aanwoonden van het parcours. Tenzij dit anders is overeengekomen, en vast gelegd in de overeenkomst/bevestiging door Marktvision. Indien Marktvision dit voor u moet regelen zijn hieraan kosten verbonden.

Artikel 14 Overmacht

Indien door omstandigheden [buiten de wil van de organisator Marktvision] het evenement geen doorgang kan vinden, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. In geval van overmacht heeft Marktvision de keuze de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken.

Artikel 15 Geschil onderling

In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement, heeft Marktvision het recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een huurder zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft Marktvision de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te verwijderen.

Artikel 16 Geluid

U mag geen muziek [hard of zacht] ten gehore brengen, mits anders overeengekomen en met toestemming van Marktvision.

Artikel 17 Voertuigen

De mogelijkheid om een achterbouw, auto, aanhanger of iets anders bij of achter uw kraam te plaatsen kunnen wij  u niet beloven, wel zal Marktvision zoveel mogelijk aan uw wensen  proberen te voldoen.  Is dit niet mogelijk, dan dienen deze voertuigen door de huurder buiten het markt / evenementen terrein te worden geplaatst. Parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 18 Aanwijzingen

U bent verplicht elke aanwijzing van daar toe bevoegde personen: Politie, brandweer, Marktvision op te volgen. Bij elke misdraging volgt onmiddellijke verwijdering van de markt/evenement. Eventueel daaruit voort vloeiende kosten komen volledig voor uw rekening.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op  elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats voor waarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Naar boven